آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر 6 اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفنخانه   8 -55229200 
 

ردیف

حوزه / بخش

مستقیم

داخلی

نمابر

1

دفتر معاون اداری و مالی

55229292

2229

55229292

2

مدیر امور مالی

55229329

2224

3

اداره حسابداری

55229294

2270

2259

4

بایگانی مالی

55229355

2233

2227

5

دایره اموال

55229299

2239

6

حسابداری دانشجویی

55229296

2244

7

حقوق و دستمزد

55229319

2228

8

رسیدگی به اسناد مالی

2238

9

صندوق رفاه دانشجویان

55229309

2242

2241

10

صندوق وام کارکنان

2267

11

مدیر امور اداری

55229345

2230

55229345

12

کارگزینی

55229394

2225

13

انبار

55229378

2206

14

دبیرخانه

55229352

2221

2262

55229297

15

اداره امور عمومی

 

2240

16

تدارکات

55229341

55229227

2223

2232

55229293

17

حسابداری دانشجویی دانشکده فنی مهندسی

2322

18

حسابداری دانشجویی                       دانشکده علوم پایه

2428

19

حسابداری دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری

2284

20

حسابداری دانشجویی دانشکده مهندسی برق

2226

21

حسابداری دانشجویی دانشکده علوم انسانی و آموزش معلمان

33761595

22

حسابداری دانشجویی دانشکده هنر و معماری

33374320

23

کارشناس آموزش نیروی انسانی

55229282

2414

24

اداره امور نقلیه

55229368

 

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز اطلاعات، آمار و رایانه واحد یادگار امام خمینی(ره) می باشد.