بخشنامه مالی

نکات مهم بخشنامه های مالی دانشگاه آزاد اسلامی 
۱-  هر دانشجو موظف است جهت ثبت نام، شهریه ثابت و متغیر را برار تعرفه پرداخت نماید.
۲- در صورت حذف حداکثر ۲ درس در زمان حذف و اضافه، که از طرق گروه صورت می گیرد وجهی از دانشجو اخذ نمی شود.
تبصره ۱: حذف اضطراری درس، باعث بازپرداخت شهریه آن درس نمی شود.
تبصره ۲: حذف کلیه واحدهای انتخابی در مهلت حذف و اضافه برابر تقویم دانشگاهی ، موجب استرداد هشتاد درصد شهریه متغیر خواهد بود.
تبصره ۳: حذف کلیه واحدهای انتخابی بعد از تاریخ حذف و اضافه برابر تقویم دانشگاهی، موجب بازپرداخت شهریه ثابت و متغیر نمی شود.
۳- حذف درس بر اثر غیبت موجه، موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو، اعم از ثابت و متغیر نمی شود.
۴-  دانشجویی که از مرخصی تحصیلی استفاده می کند موظف است شهریه ثابت دوره را برابر تعرفه تعیین شده پرداخت نماید.
۵-  دانشجویانی که به علت مقررات آموزشی یا هر علت دیگری از دانشگاه اخراج می شوند، از آنها هزینه انصراف دریافت نمی شود مگر اینکه ریز نمرات دروس گذارنده شده خود را درخواست نمایند.
۶- شهریه ثابت کلیه دانشجویان در رشته ها و مقاطع تحصیلی در طول حداکثر مدت مقرر ثابت می باشد.