ارتباط با ما

 آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری- مجتمع اصلی:

کیلومتر ۶ اتوبان تهران - قم (بزرگراه خلیج فارس) نرسیده به عوارضی، سمت راست، روبروی مرقد حضرت امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره) شهرری.

 تلفنخانه   ۹-۵۵۲۲۹۲۰۰

دیف

حوزه / بخش

مستقیم

داخلی

نمابر

۱

دفتر معاون اداری و مالی

۵۵۲۲۹۲۹۲

۲۲۲۹

۵۵۲۲۹۲۹۲

۲

مدیر امور مالی

۵۵۲۲۹۳۲۹

۲۲۲۴

 

۳

اداره حسابداری

۵۵۲۲۹۲۹۴

۲۲۷۰

 

۴

بایگانی مالی

۵۵۲۲۹۳۵۵

۲۲۳۳

 

۵

دایره اموال

۵۵۲۲۹۲۹۹

۲۲۳۹

 

۶

حسابداری دانشجویی

۵۵۲۲۹۲۹۶

۲۲۴۴

 

۷

حقوق و دستمزد

۵۵۲۲۹۳۱۷

۲۲۱۷

 

۸

رسیدگی به اسناد مالی

 

۲۲۳۸

 

۹

صندوق رفاه دانشجویان

۵۵۲۲۹۳۰۹

 

 

۱۰

صندوق وام کارکنان

 

۲۲۷۰

 

۱۱

مدیر امور اداری

۵۵۲۲۹۳۴۵

۲۲۳۰

۴۵۵۵۲۲۹۳

۱۲

کارگزینی

۵۵۲۲۹۳۹۴

۲۲۲۵

 

۱۳

انبار

۵۵۲۲۹۳۷۸

۲۲۰۶

 

۱۴

دبیرخانه

۵۵۲۲۹۳۵۲

۲۲۲۱

۲۲۶۲

۵۵۲۲۹۲۹۷

۱۵

اداره امور عمومی

۵۵۲۲۹۲۲۰

۲۲۴۰

 

۱۶

تدارکات

۵۵۲۲۹۳۴۱

۵۵۲۲۹۲۹۷

۲۲۲۳

۲۲۳۲

۵۵۲۲۹۲۹۳

۱۷

کارشناس آموزش نیروی انسانی

۵۵۲۲۹۲۸۲

 

 

 

۱۸

اداره امور نقلیه

۵۵۲۲۹۳۶۸