دبیرخانه

فعالیت های این حوزه به شرح زیر می باشد:

۱- اندیکاتور

کار اندیکاتور شامل ثبت نامه های وارده و اسکن آن ها و ارجاع به قسمت مربوط و ثبت نامه های صادره و ممهور به مهر دانشگاه و ارسال به سازمان مربوطه می باشد .(کلیه نامه هایی که از اداره پست ، سازمان مرکزی ، منطقه 8 ، کلیه واحدها ، موسسات و اشخاص)

۲-  ارسال و مراسلات

پیک واحد در هفته 2 بار به سازمان مرکزی و منطقه 8 مراجعه نموده و کلیه مکاتبات را تحویل و کلیه نامه های مربوط به واحد را دریافت نموده و کلیه نامه های مربوط به دانشکده  علوم انسانی ، دانشکده شیخ صدوق و دانشکده آموزش معلمان به صورت روزانه انجام می شود.و مکاتبات مربوط به دانشکده ها و معاونین در داخل مجتمع به طور مستمر تحویل داده می شود.

۳-  بایگانی

بایگانی مکاتبات اداری در دبیرخانه و ارسال مکاتبات دانشجویان به بایگانی دانشکده ها

۴-  انتشارات

کپی کلیه فرمهای دانشکده ها ، معاونین ، اوراق امتحانی میان ترم اساتید و ...

۵- تایپ