امور اداری

شرح وظایف حوزه مدیریت امور اداری

 مدیریت امور اداری در واقع جنبههای انسانی سازمان را در بر میگیرد، زیرا انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار میرود. از این روست که این مدیریت به منزله یکی از شریانهای مهم و حیاتی هر سازمانی محسوب میگردد.. از مهم ترین وظایف مدیر امور اداری به شرح ذیل می باشد:

  • نظارت در امور حضور و غیاب کارکنان دانشگاه
  • اجرای قوانین و مقررات ، آیین نامهها و دستورالعملهای انضباطی مورد عمل و رسیدگی به تخلفات اداری مطابق دستورالعمل مربوطه
  • تهیه آمار کارکنان و انتقال آن به کارتهای کاردکس و کامپیوتری جهت نگهداری و ارائه به مقامات مافوق
  • نظارت بر کلیه کارهای خدماتی واحد از قبیل انتظامات ، نگهداری فضای سبز ، امور نقلیه، نظافت محوطه و ساختمانها
  • انجام و نظارت بر کلیه اقدامات مربوط به تهیه نیازمندیها اعم از کالا و خدمات نگهداری و مدیریت ‏انبارها و واگذاری اجناس مورد نیاز به بخشهای مختلف دانشگاه
  • رسیدگی و انجام امور مربوط به بررسیهای سازمانی و پیش بینی و تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه
  • انجام امور استخدامی و صدور احکام کارکنان و هیات علمی دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی
  • صدور حکم استخدامی، تغییر ضریب حقوق و مزایا، ارتقاء گروه، ترفیع و رتبه‌‌‌‌‌علمی، انتصاب، اشتغال، مأموریت، تعلیق، بازنشستگی ، موظف و غیره
  • تهیه و تنظیم و نگهداری حفظ و حراست پروندههای استخدامی و تهیه و جمعاوری آمار و اطلاعات پرسنلی مورد نیاز  و نیز مایحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعایت کامل مقررات مالی