امور مالی

 شرح وظایف حوزه مدیریت امور مالی

فعالیتهای مرتبط با دریافتها وپرداختهای دانشگاه مستلزم نظارت وکنترلی است که مدیریت امور مالی را بر آن داشته تا با همکاری و  نیز نظارت بر سایر کارکنان زیر مجموعه امور مالی این مهم را در راستای نیل به اهداف مقدس دانشگاه عملی سازد . از مهم ترین وظایف مدیر امور مالی به شرح ذیل می باشد:

 • ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و بخشنامه ها و آیین نامه های مالی صادره از سازمان مرکزی
  نظارت بر اجرای قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی
 • نظارت بر کلیه در یافتها و وصولی های واحد (شهریه ) طبق آیین نامه ها و بخش نامه های صادره از سازمان مرکزی
 • نظارت در تهیه و تنظیم حقوق و دستمزد کارکنان و اعضا هیات علمی و حق التدریس و غیره
 • نظارت بر حسن اجرای قرار داد ها و پرداختهای عمرانی
 • نظارت بر پرداختهای پژوهشی از قبیل طرح های پژوهشی و خرید هایی که مجوز پرداخت از بودجه پژوهشی دارند و غیره
 • نظارت بر خرید ها و معاملات دانشگاه بر اساس بخشنامه های مالی صادره از سازمان مر کزی
 • نظارت بر پرداختها و انطباق آنها با ضوابط و بخشنامه های ابلاغی از سازمان مرکزی
 • نظارت بر تنظیم صحیح اسناد حسابداری و مدارک مالی و ثبت دقیق اسناد در دفاتر کل و روزنامه و همچنین نظارت بر نگهداری اسناد و مدارک مالی
 • نظارت و همکاری در تهیه تراز نا مه های ما هیانه و پایان سال واحد و همچنین پیگیری تسویه حساب های فی مابین واحد و پیش پرداخت ها و بدهکاران و بستانکاران و تنخواه گردان و همچنین پیگیری مغایرتهای بانکی
 • عضو کمیته وام کار کنان و نظارت بر پرداخت وامها بر اساس بخشنامه ها صادره از سازمان مر کزی
 • نظارت بر اجرای دقیق رسید ها و حواله های انبار (تعدادی و ریالی)
 • نظارت و همکاری در تهیه و تنظیم انواع بودجه واحد از قبیل بودجه های سه ماهه و پیش بینی بودجه سال آتی
 • نظارت و راهنمایی های لازم در رابطه با امور حسابداری مراکز تابعه و ابلاغ آئین نامه و بخشنا مه های مالی صادره از سازمان مرکزی به مراکز ذیربط
 • نظارت بر حسن اجرای قرار داد ها از طریق هماهنگی با مسئولین ذیربط
 • عضو کمیته تسهیلات اعطایی به دانشجویان و نظارت بر پرداخت وامهای مختلف به دانشجویان برابر ضوابط و بخشنامه های سازمان مرکزی و وزارت علوم